Keresztelőre idézetekKeresztelő idézetek

„Tanítsd a gyermeket a járandó útra, és ha megöregszik, nem tér le róla.” – Példabeszédek 22:6.

„Minden gyermek, aki a világra születik, Isten új gondolata, mindig friss és ragyogó lehetőség.” – Kate Douglas Wiggins. – Keresztelőre idézet

„Még mindig a nevemet kiáltozták, amikor felugrottam a folyón lefelé, mint egy zsinór, néhány árnyalattal sápadtabb, és teljes a Szentlélek!” – Ron Hall.

„Az Egyház nem azért osztja ki a keresztség szentségét, hogy saját magának gyarapítsa a taglétszámot, hanem azért, hogy egy embert Istennek szenteljen, és közvetítse vele az Istentől való születés isteni ajándékát.” – Hans Urs von Balthasar. – Keresztelőre idézet

„A keresztség szentségére áhítattal kell tekintenünk. Egy szertartás, amelyben maga az Úr Jézus is részt vett, nem méltányolható. Egy olyan szertartást, amelynek az Egyház nagy Feje alávetette magát, mindig tiszteletreméltónak kell lennie hitvalló keresztények szeme.” –  JC Ryle. – Keresztelőre idézet

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert az ilyeneké az Isten országa.” – Lukács 18:16.

„Aki gyermeket fogad be az én nevemben, engem fogad be.” – Lukács 9:46-48. – Keresztelőre idézet

„Igazságtalan lenne a gyerekekkel szemben, ha csak kis pogányként és katekumenként ismertetnék meg őket a keresztény tanítással és léttel, hogy rájuk bízzák, hogy saját felelősségükre válasszák meg a hitet egy nehezen meghatározható időpontban.” – Hans Urs von Balthasar.

„Újjászületned kell.” – János 3:7.

„Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába. – János 3:5. – Keresztelőre idézetKeresztelő idézetek

„Amikor beszél, bölcsek a szavai, és kedvesen ad utasításokat.” – Példabeszédek 31:26.

„Mert egy lélekben mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg – zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok – és mindnyájan egy lélekkel itattak meg.” – 1Korinthus 12:13. – Keresztelőre idézet

„Mert a Krisztus Jézusban mindnyájan Isten fiai vagytok, hit által. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magukra. Nincs se zsidó, se görög, nincs rabszolga és nincs szabad, nincs férfi és nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” – Galata 3:26-28.

„Péter így válaszolt: ‘Mindegyikőtöknek meg kell bánnia bűneit, és meg kell fordulnia Istenhez, és meg kell keresztelkednie Jézus Krisztus nevében, bűnei bocsánatára. Akkor megkapod a Szentlélek ajándékát.” – ApCsel 2:38.

„A tenyeremben tartottalak.” – Ésaiás 51:16. – Keresztelőre idézet

„A gyermekek az Úr ajándéka, a gyermek jutalom tőle.” – Zsoltárok 127:3.

„Minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy árnyék a változás miatt.” – Jakab 1:17. – Keresztelőre idézet

Hiszem, hogy Isten azért küldött az életembe, hogy adjon nekem valamit, amiért küzdhetek, hogy megmutassa, van szeretet ebben a világban, hogy reményt hozzon, örömet szerezzen. Isten minden bizonyítéka, amire szükségem van, benned van. Az ég ajándéka vagy.

Isten minden kegyelme egyetlen apró arcban.Keresztelő idézetek

Mert tudom, milyen terveim vannak veled – mondja az Úr –, hogy boldogulj, és ne okozzak kárt, és reményt és jövőt adok neked.

Minden jó és tökéletes ajándék felülről származik. – Jakab 1:17

Erővel és méltósággal van felöltözve, és a jövőtől való félelem nélkül nevet. Amikor beszél, bölcsek a szavai, és kedvesen ad utasításokat. – Példabeszédek 31:25 – Keresztelőre idézet

Mert tudom, milyen terveim vannak veled, így szól az Úr. Ezek jó tervek, jövőt és reményt adnak neked. – Jeremiás 29:11

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr ragyogtassa fel arcát rád, és legyen kegyelmes hozzád, az Úr emelje fel arcát feléd, és adjon neked békét.” – 4Móz 6:24-26

Isten gyermeke vagy, csodálatosan alkotott, nagyon szeretett és értékes a szemében. – 139. zsoltár – Keresztelőre idézet

Légy bátor, légy erős és bátor, ne félj, ne csüggedj, mert az Úr, a te Istened veled lesz, bárhová mész. – Józsué 1:9

Adjon az Úr angyalainak parancsot feletted, hogy vezessenek minden utadon. – Zsolt 91:11

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, ismertelek, mielőtt megszülettél volna, elválasztottalak. – Jeremiás 1:5 – Keresztelőre idézet

Mert te teremtetted legbensőbb lényemet; összekötöttél anyám hasában. Dicsérlek, mert félelmetesen és csodálatosan készültem. – 139. zsoltár

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged; az Úr fényesítse meg az ő orcáját rátok, és legyen kegyelmes hozzátok; fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békét. – Számok 6:23 – Keresztelőre idézet

Sokkal értékesebb, mint az ékszerek. – Példabeszédek 31:10Keresztelő idézetek

Drága, olyan kicsi, édes, angyallábon táncol. S egyenesen az ég legfényesebb csillagától, csoda vagy. – Keresztelőre idézet

Egy parányi kéz a vezetéshez és tartáshoz, egy apró élet a formához és formázáshoz; minden gyermek, Isten ajándéka,  az Ő erejének és szeretetének jelképe. – Keresztelőre idézet

A keresztség napjára Isten adjon neked mindig  napsugarat, amely felmelegít, hold sugarat, hogy elbűvöl,  menedéket nyújtó angyalt, hogy semmi sem árthat neked. Nevetés, hogy vidítson, hűséges barátok a közeledben, és amikor imádkozol,  a mennyország, hogy meghallgasson. – Keresztelőre idézet

Ahogy a vízcseppek rád kerülnek, Isten drága szeretetébe burkolóztok. Áldjon, vezessen és oltalmazzon, biztonságban, egészségesen és boldogan tartson fentről. Isten áldjon.”

A baba áldás, a menny ajándéka. Egy értékes kis angyal, akit ápolni és szeretni kell. – Keresztelőre idézet

A keresztségnek ezen a napján Isten, aki mindannyiunkat szeret, mosolyogjon szeretettel erre a gyermekre, olyan ártatlan és kicsi… és vezesse ezt a lányt/fiút az előttünk álló évek során, miközben áldások világítják meg az utat, ahová azok az apró lábak vezetnek. – Keresztelőre idézet

„Te vagy az, aki összerakott engem anyám testében, és dicsérlek Téged, mert csodálatos módon teremtettél engem. Minden, amit csinálsz, csodálatos! Efelől nincs kétségem.” – Zsolt 139:13.

„Gyerekkorodtól kezdve a Szentírásra tanítottak, és bölcsességet adtak neked, hogy elnyerd a megváltást, amely a Krisztus Jézusba vetett bizalom által jön.” – 2 Timóteus 3:15. – Keresztelőre idézet

„Mert tudom, milyen terveim vannak veled, így szól az Úr. Ezek jó tervek, jövőt és reményt adnak neked.” – Jeremiás 29:11. – Keresztelőre idézetKeresztelő idézetek

„A keresztség a hűséges szív kezdeti lépése.” – Max Lucado.

„Amikor megkeresztelkedtünk, nemcsak Krisztus nevét vettük magunkra, hanem az engedelmesség törvényét is.” – Robert D. Hales. – Keresztelőre idézet

„Isten Lelke olyan, mint egy „élő forrás”. Életet ad utunknak, meggyógyít, szeretetet és értelmet hoz, Forduljunk Jézushoz, a jóság forrásához.” – Phil Mitchell. – Keresztelőre idézet

„Örömöm lenne, ha ma megkeresztelhetnélek titeket a Saddleback Church Lake Forest campusán. Tegnap este 4 órát töltöttem a keresztelőmedencénkben 213 ember keresztelésével. Ma reggel 9-kor kezdek. Gyertek keresztelkedni! Addig fogok keresztelni, ameddig kell.” – Rick Warren lelkész. – Keresztelőre idézet

„Kereszteléskor kegyelmet kaptam – azt a tulajdonságot, amely arra késztet, hogy részesedjek Isten természetében.” – Angelica anya.

„Két oldala van ennek a keresztségnek: Az első az, hogy birtokoljátok a Szellemet; A második az, hogy a Szellem birtokol téged.” – Smith Wigglesworth. – Keresztelőre idézet

„A keresztség a tettekben való hit.” – Watchman Nee.

„Ahhoz, hogy szent életet élhessünk, először új életet kell kapnunk Istentől – felülről kell születnünk.” – J. Vernon McGee.

„Isten nem azért viszi be az embereket a mély vizekbe, hogy elfojtsa, hanem hogy megtisztítsa.” – John H. Aughey. – Keresztelőre idézet

„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” – Watchman Nee. – Keresztelőre idézetKeresztelő idézetek

„Semmi sem kelt életet az emberekben, mint egy haldokló Megváltó. Az az ember, aki tudja, hogy a Krisztusban való hit által üdvözült, amikor megkeresztelkedik, nem emeli meg keresztségét üdvözítő szertartássá. Valójában ő a legjobb tiltakozó e tévedés ellen, mert úgy véli, hogy nincs joga megkeresztelkedni, amíg meg nem üdvözül.” – Charles Spurgeon.

„Menjetek hát el, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok mindenkor, a kor végéig.” – MÁTÉ 28:19-20 – Keresztelőre idézet

„Isten nem azért viszi be az embereket a mély vizekbe, hogy megfulladjon, hanem hogy megtisztítsa.” – JOHN H. AUGHEY

„Mert egy lélekben mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg – zsidók vagy görögök, rabszolgák vagy szabadok – és mindnyájan egy lélekkel itattak meg.”- 1KORINTHUS 12:13 – Keresztelőre idézet

„A jelen pillanatban élni a lélek visszatérő keresztsége, örökre megtisztít minden új napot egy új önnel.” – ALARIC HUTCHINSON

„Két oldala van ennek a keresztségnek: az első az, hogy birtokoljátok a Szellemet; a második az, hogy a Lélek birtokol téged.” – SMITH WIGGLESWORTH – Keresztelőre idézet

„Minden gyermek, aki a világra születik, Isten új gondolata, mindig friss és ragyogó lehetőség.” – KATE DOUGLAS WIGGINS

„A keresztség a lelki élet ajtaja és a szentségek kapuja.” – AQUINÓI TAMÁS

„A keresztség a lelki érettség katalizátora, nem pedig annak a jele, hogy elértük.” – JD GREER – Keresztelőre idézet

„Az Egyház nem azért osztja ki a keresztség szentségét, hogy gyarapítsa a taglétszámot, hanem azért, hogy egy embert Istennek szenteljen, és átadja neki az Istentől való születés isteni ajándékát.” – HARS URS VON BALTHASARKeresztelő idézetek

„A keresztségnek gazdag jelentése van. Tisztítást javasol. Amikor tanítvány vagy, megérted, hogy Krisztus megtisztított. Megérted, hogy Krisztus meghalt helyetted a kereszten, megfizetve a bűneidért, teljes mértékben megbocsátva neked minden rosszat. Megtisztulsz a bűntudattól, és tisztább, egészségesebb, teljesebb emberré válsz.” – BRAIN D. MCCLAREN – Keresztelőre idézet

„Isten népét azért kell megkeresztelkedni, mert Isten ezt parancsolta, nem azért, mert egy gyülekezet megköveteli.” – JOHN R. RICE

„Mert nekünk a keresztségben új életet adott, jobb születést, mint a földnek, és a menny örököseivé tett minket.” – CECIL FRANCES ALEXANDER – Keresztelőre idézet

„A keresztség olyan, mint egy házassági ajánlat elfogadása, az Eucharisztia pedig olyan, mint a tényleges esküvő.” – KREFT PÉTER

„Valójában a keresztség az újszövetségi teológiában hűségi eskü, annak nyilvános megnyilvánulása, hogy ki áll az Úr oldalán a jó és a rossz közötti kozmikus háborúban.” – MICHAEL S. HEISER – Keresztelőre idézet

„Azért, mert a keresztség az emberi lények valódi beilleszkedése Krisztus felemelkedett férfiasságába, az Egyház Krisztus saját teste, húsa húsából és csontja csontjaiból.” – EL MASCALL – Keresztelőre idézet

A hitbe vetett bizalom és az Úr elfogadása, valamint a keresztség sok ember számára az egyik legértékesebb pillanat.

„A keresztség valójában sokkal több, mint egy rituálé, amely a közösséghez való tagságot adja, ahogyan azt manapság sokan gondolják. Ez a születés folyamata, amelyen keresztül az élet új dimenziója nyílik meg.” – PETER C. SEEWALD

„A keresztelés rituáléjában őseink a keresztény identitás bizarr igazságát mutatták be: olyan emberek vagyunk, akik teljesen kiszolgáltatva állunk a gonoszság és a halál előtt, és tehetetlennek nyilvánítják őket a szeretettel szemben. Ebben nincs semmi normális.” – RACHEL HELD EVANS – Keresztelőre idézetKeresztelő idézetek

„Minden jó ajándék és minden tökéletes ajándék felülről származik, a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy árnyék a változás miatt.” – JAKAB 1:17 – Keresztelőre idézet

„A keresztség a belső hit külső kifejeződése.” – WATCHMAN NEE

„A keresztségben az ember visszatér a teremtés állapotába… amikor az egész emberiség egységes volt.” – L MICHAEL WHITE

„Ahhoz, hogy szent életet élhessünk, először új életet kell kapnunk Istentől – felülről kell születnünk.” – J. VERNON MCGEE

„Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” – JÁNOS 3:5

„A keresztség, amely ennek megfelel, most megment, de nem úgy, mint a szennyeződés eltávolítása a testről, hanem mint Istenhez való felhívás a jó lelkiismeretért, Jézus Krisztus feltámadása által.” – 1PÉTER 3:21 – Keresztelőre idézet

„Mert a Krisztus Jézusban mindnyájan Isten fiai vagytok, hit által. Mert mindnyájan, akik Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek. Nincs se zsidó, se görög, se szolga, se szabad, nincs férfi és nő. , mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” GALATA 3:26-28 – Keresztelőre idézet

„A keresztség a tettekben való hit.” – WATCHMAN NEE

„Amikor megkeresztelkedtünk, nemcsak Krisztus nevét vettük magunkra, hanem az engedelmesség törvényét is.” – ROBERT D. HALES

„A keresztségben kegyelmet kaptam – azt a tulajdonságot, amely arra késztet, hogy részese legyek Isten természetében.” – ANGELICA ANYA

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” – MÁRK 16:16

„A lét kegyelme a vízben való megmosakodás általi keresztség ajándéka. És Krisztus Jézus Lelkében.” – LAILAH GIFTY AKITA

„A keresztség a hűséges szív kezdeti lépése.” – MAX LUCADOKeresztelő idézetek

 Idézetek listája: